David Hurley deelt graag zijn opwarmoefeningen met u. De vertaling staat onder iedere regel.

Warm Up Tips for Falsetto Singing

I. Make sure you’re standing equally balanced on your feet. Rock from side-to-side and backwards-and-forwards, and find the most balanced and comfortable position.
Zorg dat je staat met je gewicht gelijk over twee voeten verdeeld. Wiebel heen en weer en van achter naar voren. Vind zo de meest evenwichtige en prettige positie.

II. Make sure your knees aren’t locked.
Zorg dat je knieën niet op slot staan.

III. Shake out your arms and head to make sure you’re fully relaxed.
Schud je armen en hoofd om ervoor te zorgen dat je helemaal ontspannen bent.

IV. Try some tongue rolls – first one way, and then the opposite way.
Rol wat met je tong – eerst de ene kant op en dan de andere kant.

V. Begin by gentle humming in the middle of your range. Feel free to go straight into falsetto, or start with your lower range voice.
Begin met het zachtjes neuriën in het midden van je stembereik. Voel je vrij om direct je falset-gebied in te gaan, of begin in het lagere (gewone) gebied van je stem.

VI. Gradually extend the range of humming, in slow police siren waves.
Verhoog geleidelijk het bereik van het neuriën, in op- en neergaande golven, zoals de sirene van een Britse of Amerikaanse politiewagen, maar dan langzaam.

VII. Remember to breathe well and low.
Vergeet niet om goed en laag te ademen.

VIII. Start to sing short scales (try four notes up and down), once again starting in the middle of the range, varying the vowels, and then adding consonants in front of each note (e.g. La la la, Mee mee mee, Doo doo doo – use your imagination).
Ga loopjes zingen over korte afstanden (probeer vier noten op en neer). Begin daarbij ook nu weer in het midden van je stembereik, en zing op verschillende klinkers. Vervolgens ga je medeklinkers toevoegen, voor elke noot (bijv. La la la, mie, mie, mie, doe doe doe – gebruik je fantasie).

IX. Try to make sure you are getting resonance in your chest (especially in the lower falsetto) and in your head (especially in the higher range). Try to make sure your sound isn’t stuck in your throat, in exactly the same way as your non-falsetto voice.
Probeer ervoor te zorgen dat je resonantie in je borst krijgt (vooral bij de lagere falset-tonen) en in je hoofd (vooral bij de hogere). Probeer ervoor te zorgen dat je geluid niet in je keel blijft steken, op precies dezelfde manier als bij je niet-falsetstem.

X. Gradually extend the scales up and down the entire range. LET YOUR VOICE GOVERN HOW MUCH YOU DO. TRY NOT TO STRAIN THE VOICE.
Breid geleidelijk de loopjes op en neer uit over het hele bereik. LAAT JE STEM JE LEIDEN IN HOEVEEL JE DOET. PROBEER DE STEM NIET TE FORCEREN.

XI. RELAX – it shouldn’t hurt!
ONTSPAN – het mag geen pijn doen!

David Hurley for Koorschool Delft, © 2018