Privacyverklaring

Privacyverklaring

Koorschool Delft, vertegenwoordigd in de persoon van Petra Weijers, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Adres: Bagijnhof 27, 2611 AN te Delft

Telefoon: 015 364 95 25 / 06 50 51 23 65

KVK: 24463019

Email: petraweijers@koorschooldelft.nl

 

Functionaris gegevensbescherming

Petra Weijers is de Functionaris Gegevensbescherming van Koorschool Delft. Zij is te bereiken via petraweijers@koorschooldelft.nl.

 

Persoonsgegevens die verwerkt worden

Koorschool Delft verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u als leerling dan wel cursist dan wel toeschouwer verbonden bent aan Koorschool Delft, en voor deze lessen een factuur dan wel gereserveerde kaartjes ontvangt.

Overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer privé
 • Mobiele telefoonnummer
 • Emailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Koorschool Delft verzamelt gegevens van jongeren onder de 16 jaar, ten behoeve van de facturatie van hun zanglessen. Deze persoonsgegevens zijn dezelfde als hierboven genoemd, en worden verstrekt door de ouders en/of voogd van de betrokken minderjarige leerling.

 

Met welk doel worden de persoonsgegevens verwerkt

Koorschool Delft verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • facturatie;
 • informatieverstrekking over extra activiteiten van de koorschool, te denken valt aan concerten voor/door zangleerlingen, aankondigingen van workshops, masterclasses, extra lessen, lezingen;
 • bellen en mailen indien dit nodig is voor de bedrijfsvoering;
 • Koorschool Delft verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor belastingaangifte en boekhouding.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Koorschool Delft neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld de docent van Koorschool Delft) bij betrokken is.

Koorschool Delft gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: MSOffice, WordPress, Windows, Android, Google, Google Drive, Dropbox, Google Foto’s, Facebook-bedrijfspagina, YouTube en ZOOM.

 

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

Koorschool Delft bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

In andere gevallen hanteert Koorschool Delft de volgende bewaartermijnen voor de volgende gegevens.

 • Persoonsgegevens: gedurende de periode dat er een lesverband geldt of zolang als wettelijk gezien strikt noodzakelijk is. Als de gegevens niet meer gebruikt worden, worden deze binnen 30 dagen verwijderd.
 • Adresgegevens: gedurende de periode dat er een lesverband geldt of zolang als wettelijk gezien strikt noodzakelijk is. Als de gegevens niet meer gebruikt worden, worden deze binnen 30 dagen verwijderd.
 • Emailadres: gedurende de periode dat er een lesverband geldt of zolang wettelijk gezien als strikt noodzakelijk is. Als de gegevens niet meer gebruikt worden, worden deze binnen 30 dagen verwijderd.
 • Door Google of Social Media geregistreerde gegevens: gedurende de periode dat er een lesverband is of zolang als wettelijk gezien strikt noodzakelijk is. Als de gegevens niet meer gebruikt worden, worden deze binnen 30 dagen verwijderd.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Koorschool Delft verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden, indien zij moet voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Koorschool Delft en heeft u het recht op gegevensoverdracht. Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen, om de persoonsgegevens waarover Koorschool Delft beschikt in haar computerbestand in te zien. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar petraweijers@koorschooldelft.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, dient u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Koorschool Delft reageert zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Hoe Koorschool Delft persoonsgegevens beveiligt

Koorschool Delft neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met Petra Weijers.

Koorschool Delft heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner (Windows Defender Antivirus).

Wijzigen Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring kan – indien noodzakelijk – worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom de Privacyverklaring regelmatig na te lezen op de website op eventuele wijzigingen.

 

Klachten en vragen?

Mocht u vragen hebben over deze Privacyverklaring en de wijze waarop Koorschool Delft uw gegevens gebruikt, dan gelieve een mail te sturen naar petraweijers@koorschooldelft.nl.

Koorschool Delft wijst u op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.